Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία θα ανατεθεί η διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντα Συμβούλου(CEO) της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε.

Διακήρυξη διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού , στην οποία θα ανατεθεί η διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 27433/27.12.016 προκήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ελευσίνας, οδός Χατζηδάκη 41 και Δήμητρος, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017. Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 27-1-2017 και ώρα 16:30′ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί, θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η  ενδεικτική δαπάνη που  έχει προϋπολογισθεί ανέρχεται στο ποσόν των 13.893,00, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Δημάρχου Ελευσίνας, Δημαρχείο Ελευσίνας 2ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, 16:30 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους ταχυδρομικά στο Δημαρχείο Ελευσίνας. Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω προσφοράς, θα πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή και ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της εργασίας. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,   Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα αυτές του άρθρου 118 περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά: κα  Μαρία Μητροπούλου – τηλ.: 210-5565618 ή κα Βίκυ Πασιοπούλου – τηλ.: 210-5565613.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας Παγκάλου και Κίμωνος 11, Ελευσίνα 2ος Όροφος Γραφείο Προέδρου, ενώ διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου  στο site του Δήμου Ελευσίνας,  elefsina.gr και της Ελευσίνας 2021 eleusis2021.eu.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ